Friday, July 17, 2009

PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS PROJEK / RANCANGAN PERNIAGAAN OLEH EZ SMART ENTERPRISE

1.0TUJUAN
2. LATAR BELAKANG PROJEK
2.1 PENGENALAN
· Lokasi projek /keluasan
· Latar belakang industri dan trend pasaran
· Senario masa hadapan
2.2 SYARIKAT / KUMPULAN
· Profil Syarikat
· Kepakaran Ahli dan Pengalaman
2.3 LATAR BELAKANG PENGUSAHA / AHLI
· Latar Belakang Pengusaha, Nama, Alamat, telefon
· Pengalaman
· Kelulusan akademik
· Kepakaran
· Kursus dan latihan ( peserta diwajibkan menghadiri kursus berkaitan sebelum pembiayaan diluluskan)
2.4 MODEL/KONSEP PERNIAGAAN/KEUSAHAWANAN
3. RANCANGAN PENGURUSAN
· Diuruskan sendiri oleh pengusaha; atau
· Project Management Consultant (PMC)
· Kakitangan pengurusan
· Pengalaman/kepakaran
· Jawatan dalam Bahagian/Agensi
· Struktur organisasi
4. RANCANGAN PEMASARAN
· Analisis Pemasaran
- Ramalan jualan – perlu buat analisis pelanggan, pasaran dan perkhidmatan
- Kaji arah aliran pasaran dalam industri
- Mengukur saiz pasaran
- Pesaing
· Ramalan Jualan
· Strategi Pemasaran
- Strategi pemasaran secara keseluruhan spt bagaimana mengahapi pesaing dari segi kualiti, harga, lokasi, imej dan sebagainya
- Contract farming/manufacturing
· Strategi Perkhidmatan
- Faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan
· Strategi Harga
- penentuan harga
- Tawaran harga dan sebagainya
· Strategi Pengedaran
- cara pengedaran dibuat
- Kos-kos terlibat
- Rancangan jangka pendek dan panjang jualan tersebut
· Strategi Promosi
- Teknik-teknik promosi yang dijalankan
· Belanjawan Pemasaran

5. RANCANGAN OPERASI
· Perkhidmatan/produk ditawarkan
· Proses operasi
· Keupayaan operasi
· Senarai bahan mentah (jika ada)
· Pembekal bahan mentah / sumber produk
· Khidmat sokongan / bantuan daripada agensi
· Senarai pekerja terlibat
6. RANCANGAN KEWANGAN
Rancangan kewangan akan memastikan sejauhmana kebenaran andaian/ramalan yang dibuat dalam pasaran, jualan dan kos-kos terlibat. Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ianya boleh digunakan untuk menilai dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan belanjawan. Rancangan kewangan merangkumi:
· Kos projek – kos tetap / kos berubah
· Sumber pembiayaan
- sendiri daripada peserta
pembiayaan
Profoma aliran tunai – bulanan dan tahunan ( 3 – 5 tahun)
· Profoma penyata pendapatan – tahunan (3 – 5 tahun)
· Analisis ROI / pay back period
7. JADUAL PELAKSANAAN PROJEK
· Tunjukkan peringkat-peringkat perlaksanaan projek
8. PENGLIBATAN AGENSI KERAJAAN
· FAMA / JABATAN PERTANIAN / PENTERNAKAN / HAIWAN / LPP/LPPK / MARDI / LKIM / AGENSI DI BAWAH KERAJAAN NEGERI DLL
9. PENGURUSAN RISIKO PROJEK
· Cagaran / Penjamin
· Kajian Teknikal / Pengesahan Jabatan/Agensi Kerajaan
· Cadangan pengurangan risiko projek
10. PENUTUP
Bahagian ini merupakan kesimpulan atau rumusan yang memberi gambaran yang menyeluruh mengenai perniagaan yang dijalankan. Pengusaha juga boleh memberi sebarang maklumat sokongan lain yang boleh memberi justifikasi mengenai daya maju perniagaan